MR

MR

MR

De Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapraad regelt de medezeggenschap op onze school.
In de MR zitten vertegenwoordigers van het personeel en de ouders. De medezeggenschapsraad van onze school telt 4 leden, waarvan 2 ouders en  2 personeelsleden. Deze leden worden voor een periode van drie jaar gekozen.
De MR vergadert ongeveer 6 tot 8 keer per jaar en de vergaderingen zijn openbaar. Wilt u aanwezig zijn bij een MR vergadering dan dient u zich vooraf aan te melden bij de voorzitter of secretaris. 
Over sommige onderwerpen heeft de MR adviesrecht, over andere onderwerpen heeft zij instemmingsrecht.Over sommige onderwerpen heeft de MR adviesrecht, over andere onderwerpen heeft zij instemmingsrecht.
         
Aan de orde komen onderwerpen zoals 
  • beleid t.a.v. veiligheid, 
  • taakverdeling, 
  • nascholing, 
  • besteding van middelen, 
  • het vakantierooster
  • het schoolwerkplan.
Om een goede samenwerking tussen het schoolbestuur en de MR te bevorderen hebben we een medezeggenschapsreglement dat op school ter inzage ligt. Voor algemene informatie over medezegenschapsraden verwijzen wij U naar de website www.medezeggenschapsraden.nl
 

Samenstelling MR

     
Voorzitter Naomi van de Laar    personeel
  Marscha Van de Vorst - Janssen personeel
Lid Daniëlle Leeuwestein - Lender ouder
Lid Anne Knapen ouder
Contact

Indien U vragen, opmerkingen, suggesties heeft, kunt U vanzelfsprekend direct contact opnemen met de ouders of leerkrachten van de medezeggenschapsraad.

Telefoon: (0495) 750 200.
Mocht u interesse hebben om actief deel te nemen aan de MR, dan kunt u zich altijd rechtstreeks melden bij Naomi van de Laar (Leerkracht groep Rood). 

Het jaarverslag van de MR vindt u via onderstaande link.

Jaarverslag 2023-2024