Ieder kind een belofte!

MedezeggenschapsRaad

De MedezeggenschapsRaad regelt de medezeggenschap voor SBO het Palet. In de MR zitten vertegenwoordigers van het personeel en de ouders. De medezeggenschapsraad van onze school telt 4 leden, waarvan 2 ouders en  2 personeelsleden. Deze leden worden voor een periode van drie jaar gekozen.
De MR vergadert ongeveer 6 tot 8 keer per jaar en de vergaderingen zijn openbaar. Wilt u aanwezig zijn bij een MR vergadering dan dient u zich vooraf aan te melden bij de voorzitter of secretaris. De agenda kunt u ongeveer een week voor de vergadering vinden op deze site.
Over sommige onderwerpen heeft de MR adviesrecht, over andere onderwerpen heeft zij instemmingsrecht.Over sommige onderwerpen heeft de MR adviesrecht, over andere onderwerpen heeft zij instemmingsrecht.

         
Aan de orde komen onderwerpen zoals
  • beleid t.a.v. veiligheid,
  • taakverdeling,
  • nascholing,
  • besteding van middelen,
  • het vakantierooster
  • het schoolwerkplan.
Om een goede samenwerking tussen het schoolbestuur en de MR te bevorderen hebben we een medezeggenschapsreglement dat op school ter inzage ligt. Voor algemene informatie over medezegenschapsraden verwijzen wij U naar de website www.medezeggenschapsraden.nl

Contact

Indien U vragen, opmerkingen, suggesties heeft, kunt U vanzelfsprekend direct contact opnemen met de ouders of leerkrachten van de medezeggenschapsraad.
Telefoon: (0495) 230 200.
E-mail:     
mr@sbo-palet.nl

Samenstelling MR

Voorzitter                         
Secretaris          Harm Vaas personeel
Lid     Naomi van de Laar           personeel
Lid Bastiaan Knarren ouder
Lid   Twan Joosten ouder